Skuteczność „Solidarności”!

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze – poinformowała w piątek kancelaria prezydenta. Nowe przepisy przewidują m.in. zdefiniowanie strategicznych złóż kopalin podlegających szczególnej ochronie. O nowelizację ww. ustawy od dłuższego czasu upominał się Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. 

Nowe przepisy mają zapewnić ochronę złóż kopalin w Polsce, usprawnić działalność organów nadzoru górniczego, a także wprowadzić definicję złoża strategicznego, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju będzie podlegać szczególnej ochronie prawnej.

Przepisy nowelizacji mają też pozwolić na szersze niż obecnie prowadzenie podziemnego składowania dwutlenku węgla (CCS), także przez podmioty komercyjne, oraz umożliwić podziemne magazynowanie wodoru.

Zgodnie z nowelą złoże będzie mogło być uznane za strategiczne w drodze decyzji administracyjnej. Złoża, które zostaną udokumentowane, po wejściu w życie nowych przepisów, będą mogły uzyskać status strategicznego pod warunkiem spełniania kryteriów (znajdujących się w nowym prawie) oraz w drodze postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu przez centralny organ administracji geologicznej. Dla złóż już udokumentowanych obowiązywać będzie dwuletni termin na dokonanie ich przeglądu, czy spełniają one kryteria złóż strategicznych.

Nowela określa też warunki koncesjonowania i wykorzystania surowców, w tym przesłanki do odmowy wydania koncesji. Ustawa liberalizuje przepisy dotyczące koncesjonowania działalności, jeśli chodzi o poszukiwanie i rozpoznawanie złóż niektórych kopalin. Dotyczy to m.in. węglowodorów, czyli ropy i gazu, oraz podziemnego, bezzbiornikowego magazynowania substancji i podziemnego składowania odpadów.

Ustawa ma również: przeciwdziałać nielegalnej eksploatacji złóż; wprowadzić wsparcie dla przedsiębiorców chcących inwestować w CCS; usuwać wątpliwości interpretacyjne, jeśli chodzi o ochronę złóż kopalin w Polsce; łączyć państwową służbę geologiczną z państwową służbą hydrogeologiczną.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie później, we wskazanych w ustawie terminach.

Przypomnijmy, że nowelizacja ww. przepisów była przedmiotem wielomiesięcznych zabiegów i nacisków Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” u najważniejszych polityków formacji rządzącej. 

„Wycofanie projektu ustawy z dalszego procedowania to potężny cios dla wielu firm wydobywczych, w tym podmiotów wydobywających węgiel kamienny oraz dla przemysłu siarkowego, niezbędnego w przetwórstwie nawozowym. Przyjęcie tej ustawy umożliwiłoby budowę nowej kopalni siarki oraz zapewniałoby tysiącom rodzin nowe miejsca pracy. Wejście w życie ustawy w proponowanym kształcie poprawiłoby bezpieczeństwo naszego Kraju oraz uporządkowałoby sprawy koncesyjne w interesie spółek skarbu państwa” – zwracał uwagę jeszcze na początku sierpnia br. Jarosław Grzesik, szef Sekretariatu w piśmie do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. jm