Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. nowych regulacji o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Pani/Pana dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie, które znajdują się w Polityce prywatności KSGiE.

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach
i sposobach ich przetwarzania, jest Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” ( dalej KSGiE ) z siedzibą w Katowicach, ul. Floriana 7. NIP: 634-19-34-617, numer REGON: 273281390 ,tel.:32 253 91 58  fax.32 259 87 20 e-mail: sgie@sgie.pl; foreign@sgie.pl

2. Do czego będziemy używać Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu świadczenia usług wynikających
z bieżącej działalności statutowej Związku jak: szkolenia, odznaczenia państwowe
i resortowe, świadczenie usług badawczych, wydawniczych, publikacyjnych, informacyjnych
i konferencyjnych, działalność organizacyjno-konferencyjna, kancelaryjno-biurowa i inne oraz podatkowo-finansowych a także prowadzenia strony internetowej oraz innych działań przewidzianych na podstawie Statutu NSZZ „Solidarność”.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od tego, jakiego celu dotyczy przetwarzanie danych osobowych oraz w jaki sposób zostały do nas dostarczone, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres do wysyłki (imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu komórkowego, adres email, podpis.

4. Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?

Przede wszystkim dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli nasi Pracownicy
i Współpracownicy, czyli osoby które upoważniliśmy do przetwarzania danych osobowych
w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań. Twoje dane mogą być także udostępniane wszelkim podmiotom uprawnionym na podstawie prawa do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną przez nas działalnością (organy podatkowe, banki itp.).

5. Jak cofnąć zgodę?

1. Może Pani/Pana wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
2. W każdej chwili może Pani/Pana cofnąć każdą zgodę udzieloną SGiE  w związku
z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Pani/Pana danych przez KSGiE jest legalne.

6. Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem email: sgie@sgie.pl; foreign@sgie.pl

7. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
1. zawarcie i wykonanie umowy z KSGiE,
2. wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

8.Co mogą Pani/Pan robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

W związku z przetwarzaniem przez KSGiE Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

9. Do kiedy będziemy przechowywać Pani/Pana dane?

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania.
2. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
3. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Panią/Pana tej zgody.
4. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z KSGiE na Pani/Pana rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

10.  Gdzie może Pani/Pan wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez KSGiE ?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez KSGiE  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.