To my zamkniemy TSUE!

Związkowcy NSZZ Solidarność podczas dzisiejszego protestu w Luksemburgu chcą wręczyć przedstawicielom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej petycję i postanowienie o zamknięciu Trybunału. Jak podkreślają w petycji „decyzja Trybunału NIE-Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec Kopalni Węgla Brunatnego Turów jest bezprecedensową próbą zawłaszczania kompetencji nieprzewidzianych traktatami, na których opiera się Unia Europejska. Tym samym jest ona bezprawna, i Polska nie musi się jej podporządkować”. 

W dalszej części związkowej petycji czytamy:

My – protestujący dzisiaj polscy pracownicy zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” – stanowiący w Polsce największą, najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną grupę społeczną, na pewno na to nie pozwolimy. 

Postępowania TSUE nie da się inaczej określić jak skandaliczne, głupie, a do tego wykazujące na daleko idący brak wyobraźni i elementarnej wiedzy. Pomijając, że zatrzymanie kopalni z dnia na dzień jest fizycznie niewykonalne, była by to niewyobrażalna katastrofa ekologiczna, stwarzająca bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia tysięcy ludzi. Toteż działania TSUE są niczym innym jak urzędniczym przestępstwem i kwalifikują się do ścigania przez polski wymiar sprawiedliwości. Jednoznacznie stwierdzamy, że cała konstrukcja oraz tryb w jakim jednoosobową decyzją wprowadzono nakaz zamknięcia kopalni w Turowie uzasadnia oskarżenie, że TSUE stał się elementem czesko-niemieckiego lobbingu, dążącego do monopolizacji eksploatacji węgla brunatnego na tym terenie, a w konsekwencji do uzależnienia polskiej suwerenności energetycznej przede wszystkim od Niemiec. Oznacza to, że unijny Trybunał NIE-Sprawiedliwości nie jest bezstronnym arbitrem, ale elementem budowania dominacji starych krajów członkowskich UE nad nowymi, takimi jak Polska. 

Wzywamy Trybunał NIE-Sprawiedliwości Unii Europejskiej do cofnięcia skandalicznych decyzji wobec Polski, przestrzegania unijnego prawa oraz zaprzestania stosowania polityki faktów dokonanych poprzez przywłaszczanie sobie pozatraktatowych kompetencji. 

Żądamy szacunku dla suwerenności narodów zjednoczonej Europy, w tym dbałości o suwerenność gospodarczą, energetyczną, światopoglądową, społeczną i prawo do własnych pomysłów na to, jak urządzamy swój własny kraj. 

Drugim dokumentem, które związkowcy chcą dziś przekazać TSUE jest tzw. postanowienie zabezpieczające. W dokumencie tym czytamy: 

Działając z upoważnienia Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, która jako najwyższa władza wykonawcza Związku podjęła decyzję o skierowaniu do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” wniosku o ocenę legalności działania Trybunału Nie-Sprawiedliwości Unii Europejskiej, postanawiam jako przewodniczący Związku: 

1. Wydać w trybie zabezpieczenia, do czasu rozstrzygnięcia przez KZD wniosku – decyzję o natychmiastowym zawieszeniu funkcjonowania TSUE. 

2. Skierować do Prokuratora Generalnego RP wniosku o ściganie z urzędu przestępstwa urzędniczego, polegającego na sprowadzeniu zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia wielkich rozmiarów. 

3. Obciążyć TSUE kosztami manifestacji NSZZ „Solidarność” przed siedzibą Trybunału w Luksemburgu. 

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, nie podlega obowiązkowi uzasadnienia i jako ostateczna nie przewiduje trybu odwoławczego.